Wakhán Thánka

Portal Luminance Project

English version / Anglická verze


Humanity has been, since its very beginning, always looking up at the skies, wondering if there is any higher force watching over them. An eternal question, still left unanswered. With the discovery of the Exotic Matter, theories about the Shapers and the N'Zeer interventions throughout the history appeared. The truth will probably never be uncovered.

               

But what if there is no need for any external entity to keep you safe? What if all you need is the right resonance between the Natural Matter and the Exotic Matter, the perfect harmony in the right moment, to protect you from all the harmful aspects of this and all the other universes.

 

We will recreate an ancient shrine of the native folks, that used to live in what is known today as the North America, dating way back before Christ. As the Patron archetype, we will do our best to protect Castle Kaltenberg and Portal Luminance Projects. By using the Wakhán Thánka shrine, we will shield the site from negative impacts of these dangerous experiments and ensure that everyone can successfully complete their projects.STORY OF THE "GREAT MYSTERY"

The story of Wakhán Thánka is an old one, it begins nearly 70 years ago, with Czech Resistance squad finding a mysterious Exotic Matter object of an unknown origin. Object, identified as a book, was presumable stolen by the Nazis during their expeditions in the northern Africa. After an unsuccessful search for the rightful owner, the inactive XM artefact was catalogued as "unimportant" and stored in the military warehouse.

 

The artefact had laid dormant for almost 60 years, until being unexplainable activated during the Epiphany Night event at CERN in 2012. Czech Resistance scientists later identified the object as the "Codex Ambagis", book that should contain a great mystery.

 

For years, enigmas of the book seemed unbreakable, many tried and many failed. The real breakthrough happened shortly after the Reawaken of the 13Magnus in Camp Navarro. The book has showed following message, drawn by what appeared to be blood:"Mithákhola oyúhloka makhá čhankú khuwá Wakhán Thánka"Though written in an unknown language, it was a first solid clue for unlocking the mystery. Text was later identified as "Lakota", language belonging to the groups of Native American tribes of the same name, also known as The Sioux. With the newly gained knowledge, it was only a matter of moments until the text was translated.


"My friend, discover nature path, pursue the Great Spirit!"

With another inconclusive clue uncovered, the researchers dived into ancient Native American legends and prophecies, hoping to find something to explain the mysterious message. A clue was found in the ancient legend describing Iníla Wakínyan, a great leader, said to be "in the balance" with the spirits. This condition apparently gifted him a very special skill, an indescribable aura, that reportedly protected him and his tribe. Further studying the old scripts, several legends of people with similar skills were found throughout the history.

 

Further research uncovered, that these individuals were able to manifest some kind of mysterious energy, created by the harmonic balance between the Natural Matter and the Exotic Matter, that protected nearby people from negative impacts. That has put the researchers back on the track of the Niantic research in Camp Navarro; everything started to relate to the archetype Patron, the basic premises were made and project started moving forward rapidly.

 

Though the source of the balance, the exact procedure how to make it happen, was still a mystery. Following the symbolism & history of the tribes and using a superior technology inaccessible to the public, the team recreated many tools and rituals, testing their ability to make balance.

 

In the end, researchers managed to recreate an ancient shrine, which unique shape and other characteristics seemed to be the most effective in harmonizing the elements. A further research slowly progressed and the portal had been constantly improved with modern technology, with the intent of excluding the human element and projecting the aura by the shrine portal itself. One of these was the Eye, a projection that is always vigilant and scanning for possible dangers.


But it wasn't until the announcement of Castle Kaltenberg event that the things truly started moving rapidly again. Having access to such an advanced technology as the Tecthulhu module and being in one of the areas with hyper-presence of Exotic Matter was exactly the missing piece the scientists were looking for.

 

In the sake of faster progress in several days than it would otherwise be possible in months, it was decided to make the project public and apply to Niantic for attendance. Combination of the portal with the unique conditions of the camp, will surely make the experiment conclude successfully.

OSIRIS EPIPHANY NIGHT: SCHLOSS KALTENBERG

THE TEAM

 • Waheti
  Waheti Fundraising, Adviser
 • Ell2
  Ell2 Adviser
 • Nebickova
  Nebickova Adviser
 • Ramon83
  Ramon83 PR, SWAG, Construction adviser
 • Nearh
  Nearh PR, SWAG
 • Yagareas
  Yagareas Programming/coding
 • Radekfor
  Radekfor Construction, Coding
 • Cowee
  Cowee Construction, PR, 3D projection
 • KadyPV
  KadyPV Construction Engineer and Supplier
 • Ameba001
  Ameba001 Programing/Coding
 • Migelos
  Migelos 3D Print
 • Bollorock
  Bollorock Tech Lead

Since the announcement of the Schloss Kaltenberg event, many talented agents of the Czech Resistance gathered and discussed applying with their own project. In the end, the Wakhán Thánka project was selected.

The basic idea about the teepee portal with the Eye of Providence comes originally from a group of Prostějov agents (Ouhara, Stistko77, Vsetulka, Radekfor, KadyPV, Vladaforxxx, and Taurus72PV). They sketched on napkins and discussed a number of proposals during a local workshop and brainstorming in a pub on March 12, 2018.


Once they announced the idea to a wider community of the Czech Resistance agents they found a number of enthusiastic volunteers and supporters that established the project team. So the team consists of agents that come from different parts of Czechia.

Even the original vision (and it was approved to the camp) was to represent the Omniscient archetype, based on a request from orga-team and another team with the same archetype, we changed to the Patron archetype. Even the Patron has been adopted to our project, we decided to keep the Eye of Providence as a part of it.

Your support is very appreciated, if you have any questions, don't hesitate to contact us using the buttons bellow. Thank you :)


Česká verze / Czech version

Wakhán Thánka

Portal Luminance Project

Lidstvo od samého počátku vždy vzhlíželo k nebi a přemýšlelo nad tím, zda je pozorováno nějakou vyšší sílou. Věčná otázka zůstává stále nezodpovězena. S objevením exotické hmoty (XM) se objevily i teorie o historickém vlivu Shapers a N'Zeer.
Pravda pravděpodobně nebude nikdy odhalena. Ale co když není třeba žádné vnější entity, která by nás udržovala v bezpečí. Co když vše, co potřebujeme, je správná rezonance mezi přírodou a XM, dokonalá harmonie správnémo okamžiku, abychom ochránili nás a všechny ostatní vesmíry před všemi škodlivými vlivy.

Znovu vytvoříme starodávnou svatyni domorodých lidí, kteří v nich žili dávno před Kristem na místech, v dnešním světě známých jako Severní Amerika. Jako archetyp Patron se budeme snažit chránit hrad Kaltenberg a další portálové projekty. Za pomocí Wakhán Thánky ochráníme toto místo před negativními dopady těchto nebezpečných experimentů a zajistíme, že všichni budou schopni úspěšně dokončit svoje projekty.

PATRON

Zkoumáním schopností původních domorodých indiánských kmenů Severní Ameriky, žít v harmonii s přírodou, vysvětluje auru a nadpřirozenou moc Patrona jejich náčelníků: znovuobjevení účinků v dnešní moderní době.

Projekt Wakhán Thánka začal jako pouhá náhoda, když se někteří agenti ztratili na cestě domů někde v lese uprostřed Česka. Při jízdě v noci na cestě tmavými lesy detektor začal vykazovat vysokou nestabilitu úrovně XM. Protože tito agenti nebyli schopni té noci vysledovat příčinu této zvláštnosti, vše oznámili a následně byla vyslaná expedice, aby vysvětlila tuto podivnou anomálii.

Po dlouhém pátrání našla expedice rozsáhlý jeskynní systém skrytý hluboko v lese a naplněný neznámými předměty, které vypadaly jako z dávné doby. Stovky položek nalezených v těchto dutinách byly identifikovány jako vyrobené domorodými kmeny severní Ameriky před stovkami let. Při důkladném prozkoumání centrální místnosti byl na zdi objeven podivně světelkující vyrytý text:
"Mithákhola oyúhloka makhá čhankú khuwá Wakhán Thánka"
I když to bylo napsáno v neznámém jazyce, bylo to první pevné vodítko pro odemčení celé záhady. Expedice se vrátila se slibnými vyhlídkami a práce na identifikaci jazyka začaly okamžitě. Tento jazyka byl později identifikován jako "Lakota", jazyk používající skupinami domorodých kmenů původních Američanů stejného jména, také známí jako Siouxové. S nově získanými poznatky bylo jen otázkou několika okamžiků, než byl tajemný text přeložen:
"Můj příteli, objevuj cestu přírody, následuj Velkého Ducha!"
S jinou nepřesvědčivou stopou se expedice ponořila do starých Siouxových legend a proroctví a doufali, že najdou něco, co by vysvětlovalo tajemné poselství. V antické legendě byla nalezena zmínka popisující hrdinu Sioux, který byl velkým vůdcem, který říkal, že má nadpřirozené ovládací schopnosti. Studium starých záznamů prvních kolonizátorů odhalilo hned několik legend, popisujících lidi s podobnými schopnostmi napříč celou historií Siouxů.

Tyto texty naznačovaly, že tito lidé dokázali vytvořit jakousi přírodní energii, která vydává tajemnou sílu a umožňuje * některým jedincům s nadpřirozenými schopnostmi chránit a vést lidi. To nasměrovalo členy expedice zpět na stopu experimentů Niantiku v kempu Navarro. Vše se začalo vztahovat k archetypu Patron, byly provedeny základní úkony a projekt se začal nezadržitelně vyvíjet.

V návaznosti na symboliku a historii kmenů a za použití špičkových technologii, běžně nedostupné široké veřejnosti, tým vytvořil mnoho nástrojů a rituálů a testoval jejich schopnost spojit se s XM.

Nakonec se vědcům podařilo vyvinout strukturu podobnou týpí, jejíž jedinečný tvar a další charakteristické rysy se zdály být nejefektivnější při směrování XM na energii pro Patrona. Další výzkum neustále pokračuje a portál se daří nadále vylepšovat moderními technologiemi.
Ale až teprve oznámením události na hradě Kaltenberg se věci opravdu začaly znovu rychle rozvíjet. Mít přístup k takové pokročilé technologii, jako je modul Tecthulhu a být v jedné z oblastí s hyper-přítomností XM byl přesně chybějící kus, kteří vědci hledali.

Kvůli rychlejšímu pokroku trvalo jen pouhých několik dní to, co by jinak bylo možné udělat za měsíce. Následně bylo rozhodnuto, že projekt bude zveřejněn a bude podpořen i účastí ze strany Niantiku. Kombinace portálu s jedinečnými podmínkami v kempu u hradu Kaltenberg, poblíž německého Mnichova, zajistí úspěšné zakončení experimentu.

* skrze Oko Prozřetelnosti
OSIRIS EPIPHANY NIGHT: SCHLOSS KALTENBERG

TÝM

 • Waheti
  Waheti Fundraising, Adviser
 • Ell2
  Ell2 Adviser
 • Nebickova
  Nebickova Adviser
 • Ramon83
  Ramon83 PR, SWAG, Construction adviser
 • Nearh
  Nearh PR, SWAG
 • Yagareas
  Yagareas Programming/coding
 • Radekfor
  Radekfor Construction, Coding
 • Cowee
  Cowee Construction, PR, 3D projection
 • KadyPV
  KadyPV Construction Engineer and Supplier
 • Ameba001
  Ameba001 Programing/Coding
 • Migelos
  Migelos 3D Print
 • Bollorock
  Bollorock Tech Lead
 • Taurus72PV
  Taurus72PV Team Lead / PoC

Myšlenka, jenž se stala základem pro celý projekt, tedy návrh na portál ve tvaru týpí s Okem Prozřetelnosti, vzešla původně ze setkání skupiny prostějovských agentů (Ouhara, Stistko77, Vsetulka, Radekfor, KadyPV, Vladaforxxx a Taurus72PV). Ti přenesli celou sadu svých myšlenek do formy nákresů na ubrousky a diskutovali několik možností na návrh portálu během místního setkání u pivka kdesi v prostějovské hospůdce dne 12. března 2018.

Jakmile byla myšlenka na realizaci portálu oznámena široké české komunitě Resistance agentů, našlo se hned několik nadšených dobrovolníků a podporovatelů, jenž položili základy současnému projektovému týmu, který se skládá z agentů z různých částí Česka.

I když naše původní vize byla (a s její prezentací jsme také byli vybráni k účasti v kempu), aby portál reprezentoval archetyp Vševidoucího, tak na žádost zástupců organizátora a dalšího týmu, který postoupil se stejným archetypem, jsme vše změnili na archetyp Patrona. Nicméně, Oko Prozřetelnosti jsme se rozhodli zachovat jako součást projektu.


Žádost o pomoc

Tato výzva na všechny zúčastněné klade nároky nejen časové, ale i finanční (materiály, technologie a výrobu).

Každá finanční pomoc je proto více než vítána. Přispívat lze libovolnou částkou

QR kód pro smartbanking obsahuje:

 • 209545212/0600

 • IBAN CZ3906000000000209545212

 • BIC/SWIFT AGBACZPP

 • text OSIRIS EPHIPHANY NIGHT - WAKHAN TANKA TEAM

Za vaši štědrou finanční podporu moc děkujeme!

#epiphanynight2018 #wakhanthanka #czres